Arguvandan

Feyzioğlu Ailesinden Ali Galip Bey

Ali Galip Bey, Feyzioğlu ailesinden olup 1871 yılında Kayseri’ de doğumştur. 1 Mart 1895 yılında Harp Okulunu bitirmiş ardından 1897 yılında kurmay yüzbaşı, 1900’de kolağası,1901’de binbaşı ve 1908’de yarbay olmuştur. 5 Nisan 1912’de Kayseri bağımsız milletvekili seçilmiştir. Mondoros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Sadrazam olan Damat Ferit Paşa, İttihatçı valileri görevden almaya başlar. Elazığ Valisi Aliseydi Bey’ de görevden alınarak yerine Ali Galip Bey’i atar.  Ali Galip bu süreçte Milli Mücadele karşısında yerini alır.
 
Ali Galip Bey, Elazığ’a giderken Sivas’a uğrar ve 11 Haziran 1919 günü  Sivas Valiliği  görevine başlayan Reşit Paşa ile görüşür. Ali Galip Bey, Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey’in talimatları doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanmasının yerinde olacağı görüşünü Reşit Paşa’ya iletir.
 
Mustafa Keman Paşa, 27 Haziran 1919 günü Sivas’a gelmesi ile birlikte Ali Galip Bey’i makamına getirtir. Mustafa Kemal Paşa, sert bir üslupla Ali Galip Bey’e “Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civanmert olur. Siz, cihanın kabul ettiği bu kaideye istisna mı teşkil ediyorsunuz?…Yoksa ordudan ayrılmakla Türk askerine mahsus bütün kıymetlerden de uzak mı düştünüz? Nedir bu yaptığınız?…Kime ve kimlere hizmet yahut kime ve kimlere ihanet ediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? … Haydi, buyurun yerinize gidin! Derin derin düşünün! Harput’a mı gitmek, geri İstanbul’a mı dönmek lazım olduğunu kararlaştırın” diyerek konuşmasını bitirir.
 
Aynı gün akşam Ali Galip Bey, Mustafa Kemal Paşayı tekrar ziyaret eder. Mustafa Kemal Paşa Nutuk’da Ali Galip’le görüşmesini şöyle anlatır. “Sayın Albayım.. Bütün gücümüzü kullanarak vatana hizmetimizin semeresini millete duyurmak ve göstermek zorundayız. Velhasıl bütün gücümüzü kullanmak mecburiyetinde zaferi kazanmak zorundayız. Bu gerekli. Sizlerden mutlak bir sadakat istiyorum. Milletin namına vatan aşkına …Bu ahdimiz bozulmasın..” dediğini buna karşılık Ali Galip Bey’in “Elbette bozulmayacaktır Paşam.. Emin olunuz ve bana müsaade buyurunuz. Hele bir vazifemi teslim alayım…” diye cevap verir.
Ali Galip Bey, göreve başlaması ile birlikte, İstanbul Hükumeti ile sıkı ilişkilere girer. İstanbul Hükumeti ile Sivas Kongresinin engellenmesi için planlar hazırlarlar.  Bu görev karşılığında önce albaylığa, Sivas Kongresini engellemek için harekata geçince de tümgeneralliğe terfisini Dahiliye Nezaretinden ister.
Saray Hükumeti, İngiliz Hükumetinin bilgisi ve Kürt Teali Cemiyetinin fiili desteği ile Sivas Kongresinin basması için Ali Galip Bey’e yoğun baskı yapar. 
 
Elazığ’la İstanbul arasındaki haberleşme, Sivas telgraf dairesi üzerinden yapıldığından Sivas Valisi Reşit Paşa, Babıali ile Ali Galip Bey arasındaki tüm haberleşmelerden Mustafa Kemal Beyi bilgilendirir.
Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır, Elazığ ve Malatya ile haberleşmeyi bizzat kurarak durumun vahametini ifade eder. 13. Kolordu Kurmay Başkanının kararı üzerine Elazığ Alay Komutanı İzzet bey 9 Eylül’de Ali Galip Bey ve arkadaşlarını tutuklamak için harekete geçer.
 
İzzet Bey’in kendisini tutuklamak için harekete geçtiğini haber alan Ali Galip Bey ve arkadaşları, Sivas Kongresini engelleyemeden kaçarlar.
 
Ali Galip Bey, İstanbul’un kurtuluşu sıralarında yakalanır ve Adapazarı Askeri Mahkemesinde yargılanır. Düşmanla işbirlikçiler listesi olarak bilinen 150’ler listesinde yer alır ve 1932 yılında ölür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir